آرام از برگزاری طرح رویش ارزش آفرینان در ۲۱ روستای استان مازندران خبر داد و گفت: این طرح با مدل اشتغالزایی و تولید در مناطق روستایی برگزار می شود.