جلسه دوم قسمت پنجم با حضور صادق مفرد: در مواجهه با مناطق باید بگونه ای عمل شود که ظرفیت های منطقه به رخ کشیده شود.