می توانستند جهاد سازندگی را ملاک تأثیرگذاری بر ساختارهای سنتی قرار بدهند.