افتتاح شرکت تولیدی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و اشتغال مستقیم ۱۷ نفر در شهرستان دلفان