مسئول گروه جهادی فجر گفت: حدود ۲۵۰ بسته معیشتی را در ماه گذشته توزیع گردیم