مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران از اختتامیه اردوی گروه جهادی علویون بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران خبر داد و گفت: این اردو ویژه واحد خواهران گروه جهادی علویون بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران، از ...