مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برگزار اردوی جهادی از تاریخ ۱۸ آذر به مدت دو روز در مدرسه عرش منطقه پنج تن خبر داد.