این اردو یک روزه، به همت دانشکده بهداشت و بسیج دانشجویی شهید اژدری دانشگاه و با پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی شهرستان در ۲۱ آذر ماه سال جاری برگزار گردید.‌