گروه جهادی شهید ابراهیم هادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با مشارکت بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر، گروه جهادی امام رضا (ع)، گروه جهادی امام حسین(ع) و پشتیبانی موسسه تأمین درمان بسیجیان، ...