جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد اردوی جهادی پزشکی و آموزشی در روستای پیربز بجنورد برگزار کردند.