دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درمان مردم روستا‌های محروم پشتکوه شتافتند.