مسئول عمرانی گروه جهادی شهید صدرالله فنی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز از اجرای هفت پروژه شناسایی شده در شهرستان سرچهان خبر داد.