مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان گفت: اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان همانند سالهای گذشته به نام گروه جهادی شهید سید میلاد مصطفوی برگزار خواهد شد.