22 تیم واکسیناتور و ثبت کننده از گروه‌های جهادی در مرکز واکسیناسیون کسری اسمعیلی حضور دارد.