اسماعیل کاخ گفت: امروز بسیج دانشجویی مشکلات را احسا و کار عملی حول آن انجام می دهد و سپس خروجی برای رفع مشکلات عام المنفعه مردم دارد.