گروه های جهادی بسیج خواهران ناحیه چرداول اقدام به تهیه ماسک، دستکش و لباس ایزوله بیمارستانی و توزیع بسته های معیشتی در بین اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده از ویروس کرونا نموده اند.