مسئول سازمان بسیج حقوق دانان اردبیل به تبیین نقش گروه های جهادی بسیج حقوق دانان در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی پرداخت و گفت: بسیج حقوق دانان حلقه واسط و پل ارتباطی بین قوه قضائیه و مردم است تا رفع ...