اردوی جهادی جغرافیا محور بسیج سازندگی خواهران در شهرستان باشت برگزارشد.