حوزه ۳۳۱ محمد بن عبدالله (ص) به مناسبت هفته بسیج ۱۵۰ بسته ارزاق را بین گروه های جهادی توزیع کرد.