بسته ایده بخش عید غدیر خم، با جمع‏ آوری تجربیات و ایده‏ های گروه‏ ‏های جهادی، مجموعه‏ ای از فعالیت‏های پیشنهادی را برای برگزاری پر نشاط عید غدیر خم در اختیار گروه های جهادی قرار می دهد.