برگزیده دومین جشنواره ملی جهادگران گفت؛ اردوهای جهادی می تواند همه اقشار با دیدهای متفاوت را همراه کند.