مسئول قرارگاه جهادی خانۀ طلاب جوان گفت که گذشتۀ هیئت‌ها و تجربه اجتماعی شیعه ثابت می‌کند که اقدامات اجتماعی موفق، با محوریت هیئت و امام حسین(ع) شکل گرفته و بحران‌های بزرگ به برکت امام حسین ...