گروه جهادی «علمدار» روستای «قرخلر» به به یاری اهالی این روستا و منطقه قهاوند آمده‌اند تا دستی باشند برای شکست کرونا.