با شدت گرفتن وضعیت کرونا در سطح شهرستان، نیروهای جهادی بسیج سازندگی کار تعمیرات بیمارستان شفا اهواز که مدتی است متروکه و بلا استفاده مانده انجام گرفت.