وعده مسؤولان در رساندن آب به روستاهای بخش غیزانیه در حالی محقق شد که آب به صورت نوبت‌بندی به روستاها می‌رسد و گروه‌های جهادی هم‌چنان مشغول آب‌رسانی به روستاها با تانکر هستند.