صالحی با بیان اینکه حدود نیمی از گروه های جهادی را بانوان تشکیل می دهند گفت:گروه های جهادی بانوان در حوزه فرهنگی و اجتماعی موفق هستند.