مدیر کانون جهادگران جهاد سازندگی هرمزگان گفت: با توجه به مخالفت صریح و کتبی مقام معظم رهبری در پی انحلال وزارت جهاد سازندگی و ادغام آن با وزارت کشاورزی، یک بال انقلاب شکسته شد، چراکه جهاد سازندگی و ...