اولین کتاب در حوزه فعالیت‌های گروه‌های جهادی استان فارس در قالب یک اثر داستانی با عنوان "اینجا رودخانه‌ای جاریست" پس از طی مراحل مختلف آماده چاپ شده است.