امام پایگاه فرهنگی اجتماعی دریکی از مناطق محروم کرمانشاه باعث راه اندازی ارائه خدمات جهادی مانند خدمات رایگان پزشکی به محرومان در چهارشنبه‌های اول ماه،اشتغال زایی برای جوانان محل شده است.