۳۰ مدیر جهادی برگزیده در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی معرفی و تجلیل شدند که وزیر کشور، وزیر صمت و امیر سیاری جزو برگزیدگان هستند.