مدیر عملیات جهادی بسیج سازمان بسیج دانشجویی استان اردبیل گفت: هدفمندسازی و توانمندسازی گروه‌های جهادی مهم‌ترین اقدام برای شروع کار این شورا است.