در میان گل لای کوچه پس کوچه های شهر … امیدی جاریست، به وسعت دریا …