گروه جهادی شهید مطوری بسیج سازندگی سپاه ناحیه امیدیه در حال انجام ۳ پروژه محرومیت زدایی و ساخت و ساز هستند.