گروه جهادی راه سرخ بسیج دانشجویی داراب به عنوان الگوی موفق حضور مستمر در مناطق حاشیه شهر در کل کشور معرفی شد.