الگوی جهادی فقرزدایی حاج عبدالله والی در کتاب درسی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم رشته علوم انسانی قرار گرفت.