اغلب قریب به اتفاق اعضای گروه را جوانانی کم سن و سال تشکیل داده‌اند، نام شهید «حججی» را برای گروهشان برگزیده‌‌اند تا با الگوگیری از این شهید خادمان خوبی برای مردم در روزهای تلخ و نفس‌گیر کرونایی باشند