مسئول عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی جزئیات فعالیت های گروههای جهادی در قالب طرح مومنانه را تشریح کرد.