اولین خانه اشتغال روستائی جبهه جهادی منتظران خورشید درکشور در روستای اسماعیل آباد کوچک لو واقع در بخش مرکزی شهرستان زرندیه افتتاح شد.