رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: جنگ امروز جنگ روایت هاست جنگ اراده ها و عزم ها و تصمیم هاست، که باید ما بتوانیم خودمان نقش‌آفرینی را برای مخاطب خودمان کار کنیم و باید بتوانیم چتر گروه های جهادی را بر ...