در مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد که زیرساخت های فضای مجازی فراهم نیست دانشجو معلمان برای تدریس دانش آموزان اعزام می شوند