گروه جهادی دانشگاه آزاد استان همدان با حضور در روستاهای این استان، به ارائه خدمات پزشکی، اجتماعی و عمرانی پرداختند.