این صندوق هم اکنون 290 نفر عضو دارد. وام هایی که به متقاضیان داده می شود بین 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان متفاوت است که تا کنون حدود 250 میلیون تومان وام به اعضا اعطا شده است.