گفتگو در مورد بیانات اخیر مقام معظم رهبری، پیرامون نحوه همکاری گروه های جهادی با دستگاه ها و مدل مطلوب فعالیت یک گروه جهادی در این جلسه با حضور آقایان اقرلو، احمدی وشریفی مطرح گردید.