مسئول گروه جهادی محمد رسول الله (ص) اهل سنت سنندج: وحدت به این معنی است که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده از جانب ما بدون درنظرگرفتن شیعه و سنی باشد.