تهیه و توزیع یک هزار قرص نان و توزیع بین نیازمندان اروندکنار توسط گروه جهادی شهیدمحمدجعفری نسب پایگاه شهید قنواتی مرکز مقاومت بسیج اروندکنار