باید مقابل از بین رفتن سرمایه ملی سد بزنیم صادق مفرد مسئول جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی در ابتدای این نشست طی سخنانی گفت: ما در ابتدای سال جاری شاهد وقوع سیل در ۱۸ استان کشور بودیم که پس از ...