مجمع جهادگران استان قم تصریح کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی یکی از رسالت مهم گروه های جهادی در شرایط کنونی است.