جلسه دوم قسمت چهارم با حضور صادق مفرد گروه هایی در کشور موفق‌اند که یک کادر مانند هیئت امنا دارند.