سردار خراسانی گفت: پرچمداری نهضت جهادی فقط به دست دانشجو و طلبه میتواند انجام بگیرد.