با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، بسیج سازندگی، دهیاری و گروه های جهادی ملکشاهی، چشمه میوله گنبدپیرمحمد بهسازی و احیاء گردید.